Monday, August 1, 2011

Kim Hyun Joong's long-awaited 1st solo concert tour in Japan!

credits: http://kimhyunjoong.jp + hyunbar66.cn + tzeyin28


The long-awaited “Kim Hyun Joong’s 1st solo concert tour” is confirmed to be held in Japan!

Kim Hyun Joong will be coming here with his 2nd solo mini album that is estimated to be released this fall. He will start off the tour with a concert in Osaka and approximately 20,000 fans are expected to attend it. (Detailed information about his 2nd solo mini album will be announced in Japan in the near future) Please look forward to it!

[Concert Tour Schedule]

November 9th (Wednesday) @ Osaka: Grand Cube Osaka (Osaka International Convention Center)

November 11th (Friday) @ Sapporo: Sapporo City Shimin Hall

November 12th (Saturday) @ Sendai: Zepp Sendai

November 15th (Tuesday) @ Hiroshima: Hiroshima Alsok Hall

November 16th (Wednesday) @ Yokohama: Pacifico Yokohama

November 18th (Friday) @ Nagoya: Century Hall (Nagoya Congress Center)

November 23rd (Wednesday) @ Fukuoka: Fukuoka Cultural Center

* Dates and venues may change. We hope for your understanding.

* We will make an announcement about ticket selling methods and etc after making our decision.

4 comments:

lk said...

Thanks SH!Can't wait to see Buin dance!^^

Anonymous said...

Hye Jung-ah,

Only when you are gone, do I have the courage to call you that, to call you what I’ve been whispering to the dark nights ever since that moment when you looked at me, and I realized a very simple truth. That my world is yours.

The world is gold because you’re made of ivory and silver. You rewrite history with the curve of your mouth*. I’m the mercurial droplets of water on a spider’s web, barely tethering to the edge of dawn. And you are the Sun, rising in all your resplendent, shattering me. Slowly, completely. Over and over again.

So I ask you, Hye Jung-ah, how can a man recover from such a passion?

Come back.

Jaebal.

*quote loosely adapted from Oscar Wilde's words.

Anonymous said...

seriously lovely quote

Anonymous said...

Lek sprawia [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] obni¿ka asymilowania podwaliny tluszczowych za spraw¹ ludzki twór. Owo gruntownie nowy lekarstwo gwoli siusiumajtek, które potrzebuj¹ odchudziæ siê a przejœæ na lepszy pr¹d posi³ków. Specyfik ów koncesjonuje podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] jedynie diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Medykament ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do czynnej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi oraz po informacje o specyfikach. Kup skutkiem tego alli Powierzamy temu¿ w³oœci¹ wyp³atê wyci¹gów i w rzeczy samej krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej rozpoznawalnych a dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie artyku³ów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trzy rodzaje prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w procedura bezusterkowy tudzie¿ wydziela [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] specyfiki w przeci¹gu dopiero co niejakiego dnia od momentu momentu wypracowania twojego zamówienia. Dopiero co spoœród owego zyskuje rzadkie [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] punktacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest mrowie suplementów diety na wyszczuplenie. Do kluczowych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ natomiast pokazanym przedsiêwziêciem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta atoli zaœ æwiczenie fizyczne w monstrualnym szczeblu kwalifikuj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest czasami, kiedy krwawienie zaprzestaje, a jajniki kategorycznie obcuj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy acz nie nazywa dla twarzy pieknej tragedii natomiast powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.